Objednávka Ukázka Otázkové sady Informace pro prodejce Kontakt


Pravidla rodinné hry pro chytré malé i velké

Hra Exxpedice vám přinese pobavení i poučení v mnoha oblastech lidského života. Pro svou exxpediční vědomostní výpravu si můžete vybírat oblasti zábavných otázek nebo cíle spíše naučné. Systém hry umožňuje především napínavé soupeření malých s velkými. Vyrovnání lze libovolně upravovat podle aktuální potřeby, věku a znalostí hráčů v oboru a vytvořit tak pro všechny hráče herní podmínky, které přinesou napínavou soutěž.

  1. Cíl hry

Pro hru Exxpedice můžete využít jednu ze dvou stran hracího plánu: Standard a Speed; jsou odlišné především délkou průměrné hry a bohatostí herních variant. Můžete si vybrat svoji oblíbenou hru nebo hry podle potřeby či nálady střídat.
Snahou každého hráče na Standardním plánu je dosáhnout cíle výzkumné exxpedice ve středu hracího plánu. Vyhrává hráč, který jej dosáhne první. Cíle dosáhne rychleji hráč s lepšími znalostmi, které prověřují otázky z vybrané sady Exxpedice.
Pro rychlou variantu hry je určen hrací plán Speed. Hráči se snaží co nejrychleji objet okruh. Vyhrává hráč s nejlepšími znalostmi ve vybrané sadě otázek.

  2. Otázky

Pro každou hru jsou připraveny kartičky s otázkami, podle rozsahu vždy 672 nebo 1344 otázek v jedné sadě. Na jedné kartičce jsou vždy 4 otázky, označené písmeny A, B, C, D ze stejné oblasti, které mají různou obtížnost, stupňovanou od nejlehčích A až po nejtěžší D. V každé Exxpedici jsou kartičky v sadě otázek navíc rozděleny do sedmi tématických oblastí. Oblasti jsou vyznačeny na líci kartičky. Například Vševěd obsahuje oblasti: Všeobecné, Příroda, Sport, Technika, Geografie, Kultura a Historie. Na různé oblasti jsou rozděleny i ostatní sady otázek.

V základní verzi hry jsou dvě sady otázek pro:

 • Všeobecnou Exxpedici Vševěd s 1344 otázkami ze všech oblastí.
 • Dětskou všeobecnou Exxpedici Junior s 672 otázkami, určenými především pro mladší děti od 7 do 10 let.
  Kromě těchto sad otázek si můžete samostatně dokoupit další otázky pro specializované exxpediční výpravy:
 • Velké Exxpedice s 1344 otázkami:
  Vševěd II, Exxpedice do české historie, Exxpedice do světové historie, Sportovní exxpedice.
 • Malá Exxpedice s 672 otázkami:
  Golfová exxpedice
  Další sady otázek můžete koupit v prodejnách, nebo jednoduše a výhodně objednat na www.exxpedice.cz, ale také můžete poslat objednávku poštou.
  Všechny sady otázek se používají se dvěma univerzálními hracími plány a stejnými univerzálními pravidly pro hru Exxpedice.

    3. Počet hráčů

  Hra je určena pro 2 až 6 hráčů ve věku od 7 let. Hráči mohou vytvářet libovolně velké skupiny. Například šest hráčů může hrát také jako tři dvojice. Skupina pak hraje jako jeden hráč a musí se shodnout na jedné odpovědi na otázku. V jedné hře jako někteří hráči mohou hrát dvojice a zároveň jako jiný hráč jen jedinec, záleží jen na dohodě hráčů. Mnohdy je zajímavější sdružit znalosti více hráčů do dvojic nebo trojic, kteří se pak jako skupina mohou ve znalostech doplňovat, než hrát s mnoha figurkami.

    4. Typy hry

  Hra Exxpedice umožňuje hráčům vybrat si z mnoha možností typ hry. V návodu jsou popsány čtyři základní varianty, dvě pro hrací plán Standard a dvě pro hrací plán Speed. Můžete také vytvářet úpravy a vlastní systémy hry na variabilním dvoustranném plánu se všemi možnými sadami otázek. Tipy pro herní varianty najdete na konci návodu.

  Hry na hracím plánu SPEED

  Pro všechny hry na hracím plánu Speed platí, že hráč posouvá svoji figurku o počet políček, který odpovídá hodu kostkou.
  Začátek hry
  Hru začíná nejmladší hráč. V případě, že hru hrají jen dospělí, začíná žena, jejíž křestní jméno je v abecedním pořadí první. Hráči také mohou určit pořadí ve hře hodem kostkou. Dále vždy pokračují hráči podle rozsazení ve směru hodinových ručiček.
  Obtížnost otázek
  Před hrou si hráči dohodnou obtížnost otázek, na které budou odpovídat. Obtížnost otázek pro určitého hráče buď zůstává stejná pro celou hru, nebo se mění a pro první stranu okruhu platí obtížnost A, pro druhou B, pro třetí C a pro poslední D. Mohou být stanoveny i další kombinace obtížnosti otázek, viz dále v Klasické Exxpedici na plánu Standard.

  Hra DOSTIH

  Hráči se postaví na políčko Start. Hráč po každém hodu kostkou posune figurku a odpovídá na otázku, která je na řadě. Pokud odpoví správně, pokračuje ve hře, pokud ne, ve hře pokračuje další hráč. Kdo nejdříve projede Cílem, vyhrává. Pokud figurka dojede na zvláštní políčko, provede hráč nařízený úkon. Jestliže toto políčko není STOP, pokračuje dále ve hře. Hru je možno hrát na jeden nebo třeba deset okruhů. Délka hry pro tři hráče a jeden okruh je asi 20 minut.

  Hra SLIMÁK

  Hráči odpovídají na otázku před hodem kostkou. Jen pokud odpoví správně, házejí kostkou a posouvají figurku. Hráč hází v kole jen jednou a poté pokračuje další hráč. Pokud figurka zastaví na zvláštním políčku, hráč provede nařízený úkon. Políčko STOP znamená, že v dalším jednom kole je hráč vynechán a vůbec nehraje.

  Hry na hracím plánu STANDARD

      Hrací plán Standard má sedm okruhů. Pro všechny hry na hracím plánu Standard platí, že hráč posouvá svoji figurku po okruhu, na kterém stojí, o počet políček odpovídajících hodu kostkou. Pro hru jsou účinná jen políčka, na kterých figurka skončí. Mezi okruhy může hráčova figurka přestoupit nahoru nebo dolů na zvláštních postupových/sestupových políčkách. Políčka podmíněná sestupná jsou označena SESTUP PO OTÁZCE. Sestupuje se na nich, pokud hráč otázku odpoví špatně. Políčka podmíněná postupová jsou označena POSTUP PO OTÁZCE. Postupuje se na nich do vyššího okruhu, pokud hráč otázku odpoví správně. Na přímých sestupech nebo postupech hráč mění okruh vždy, když na nich figurka po hodu kostkou skončí. Hráč hází kostkou, postupuje figurkou a odpovídá na otázky tak dlouho, dokud:

  1. neodpoví špatně
  2. nepostoupí do vyššího okruhu
  3. figurka neskončí na políčku STOP.
  Ve hře tedy hráč pokračuje, i když sestoupí políčkem PŘÍMÝ SESTUP, ale předává kostku dalšímu hráči, pokud postoupí do vyššího okruhu políčkem PŘÍMÝ POSTUP.
  Začátek hry

  Hra začíná pro všechny hráče na prvním okruhu hracího plánu. Svoje startovní políčko si hráč vybere libovolně, ale samozřejmě ještě před svým prvním hodem kostkou. Hru začíná nejmladší hráč. V případě, že hru hrají jen dospělí, začíná žena, jejíž křestní jméno je první v abecedním pořadí.

  Konec hry

  Jakmile první hráč dosáhne cíle exxpedice, hra končí. Pořadí dalších hráčů se určí podle okruhu, kterého dosáhli. Pokud jsou dva hráči na stejné exxpediční úrovni, začnou střídavě odpovídat na otázky a odpovídají tak dlouho, až se nesprávnou odpovědí některého z hráčů určí definitivní pořadí. Odpovídat se začíná ve stejném pořadí, v jakém by hra pokračovala.

  Hra může končit nikoliv jen okamžikem, kdy některý z hráčů dosáhne cíle Exxpedice, ale také uplynutím doby stanovené před začátkem hry. Stanovená doba může být například jedna nebo dvě hodiny.

  Hra KLASICKÁ EXXPEDICE

  Hráči zamíchají všechny kartičky zvolené sady. Kartičky se odebírají v pořadí, jaké mícháním vzniklo. Před hrou si hráči dohodnou obtížnost otázek, které budou hrát. Obtížnost otázek může být pro každého hráče různá. Obtížnost otázek se také může pro příslušného hráče zvyšovat v průběhu hry podle okruhu, kde má svou figurku. Na prvních dvou zelených okruzích může hrát podle obtížnosti A, na třetím a čtvrtém modrém s obtížností B, na fialovém pátém a šestém s obtížnosti C a poslední zlatý okruh hrát otázky s obtížností D. Volba obtížnosti otázek vyrovnává náročnost otázek zejména s ohledem na věk hráčů.

  Doporučené volby obtížnosti

  Následující doporučení je vhodné upravit podle potřeby, protože otázky by měly především každého hráče opravdu vyzkoušet a odpovídat jeho úrovni znalostí. Rozdělení otázek na kartičkách podle obtížnosti samozřejmě není absolutní, protože pro každého je v různých tématech obtížné něco jiného. Sady otázek obsahují i chytáky, úsměvné otázky nebo otázky prověřující spíše úvahu než znalost.

  • 7-8 let: celá hra obtížnost A
  • 9-10 let: první čtyři okruhy A, vnitřní tři okruhy B
  • 11-12 let: celou hru v B
  • Klasická varianta pro všechny hráče od 13 let: postupně zvyšovat obtížnost po dvou okruzích od A až po D
  • Malinko lehčí: první čtyři okruhy B, vnitřní tři okruhy C
  • Středně obtížná: celou hru v C
  • Velmi obtížná: z první čtyři okruhy C, vnitřní tři okruhy D
  • Pro náročné: celou hru v D

  Hra TÉMATA

  U hry Témata se využívá rozdělení otázek každé sady Exxpedice vždy do sedmi témat či oblastí. Například všeobecná Exxpedice Vševěd je rozdělena do témat: Všeobecná-Příroda-Sport-Geografie-Technika-Kultura-Historie. Každému tématu hráči dohodou před začátkem hry přiřadí určitou vrstvu (úroveň, okruh) hracího plánu. Přiřazení témat otázek a vrstvy hracího plánu není nijak předurčeno. V prvním okruhu hracího plánu při hře s rozdělením podle témat odpovídají hráči pouze na otázky z okruhu, který byl jako první určen (například téma pro první okruh by mohlo být téma Všeobecné Exxpedice Vševěd). Hráči se musí před hrou dohodnout, kterou úroveň obtížnosti bude každý z nich hrát. Úroveň obtížnosti se nemění podle okruhu a zůstává pro jednoho hráče stejná po celou hru.
  Na začátku hry rozdělí hráči kartičky otázek do sedmi hromádek podle témat a rozhodnou o přiřazení témat k jednotlivým okruhům. Otázky se v hromádkách zamíchají, použitá otázka se dává dospod hromádky. Hráč dostává otázku z první kartičky otázek z hromádky oblasti příslušného okruhu, ve kterém má figurku na hracím plánu.

  Tipy pro vlastní úpravy her

  Existují samozřejmě i mnohé další varianty her, které si můžete vytvořit, a užívat je pro zvýšení napínavosti, snížení nebo zvýšení obtížnosti hry. Následuje několik malých příkladů.

  • Odpovídá se alespoň na jednu ze dvou otázek ze dvou následujících kartiček. (Ulehčení).
  • Odpovídá se najednou na dvě otázky z kartiček za sebou. (Ztížení).
  • Odpovídá se na dvě nebo více (všechny) otázky na kartičce. (Ztížení).
  • Když hráč nezná správnou odpověď ve své obtížnosti, může zvolit o jednu nižší obtížnost, ale nesmí pak postoupit, jen smí pokračovat ve hře. (Ulehčení).
  • Pokud hráč postoupí přímým postupem, může pokračovat ve hře. (Urychlení).
  • Někteří hráči na hracím plánu Standard začínají na vyšších okruzích nebo na Speedu o několik polí vpředu. (Vyrovnání).
  • Hra s poradcem, kdy jeden nebo několik hráčů nehraje přímo na hracím plánu, ale jsou hráčům k dispozici jako poradci. Každý hráč si před svou odpovědí může vyžádat názor některého poradce, a může nebo ho nemusí použít. (Legrace).

  • Hra s flekovanou otázkou umožňuje hráčům na začátku přidělit několik fleků, které mohou představovat například sirky. Před položením otázky jinému hráči, ji může kdokoliv oflekovat. Pokud hráč neodpoví správně, posouvá se jeho figurka o jeden okruh níže, pokud odpoví správně, posouvá se dolů figurka flekujícího hráče. Použitý flek hráč odevzdává. Doporučený počet fleků je tři nebo pět pro každého hráče a jednu hru, vyšší počet vyžaduje zkušené hráče s dobrými znalostmi. (Riziko).

  Příjemnou hru vám přejí autoři: Rostislav Pospíšil a Tomáš Večeřa.